DigiPack

חזון החברה הינו להנגיש את מוצרי האריזה הגמישה לכל יצרן הן בתחילת דרכו (בתהליך  הקמת המוצר והשוק) והן בעבודה השוטפת (מנות קטנות, קידומי מכירות, חדירות שוק וכד’) כל זה תוך מתן שירות טכנולוגי וליווי אישי, בזמן אספקה קצר מהותית מן הקובל בשוק.