YWT ישראל

חברת YWT ישראל חרתה על דגלה מעטפת של שירותים הכוללים, תפעול וטיוב של מערכות מים, שפכים, אנרגיה וקירור. שירותים אלו נועדו להוביל להתייעלות אנרגטית ומשמעותית של משאבים בקרב מפעלים מכל הסקטורים. החברה פועלת למתן פתרונות מתקדמים והובלת טכנולוגיות וחדשנות במערכות מים ושפכים, תוך מיקוד במתן חיסכון בתשומות, והתבוננות על כלל צרכני המים והשפכים המצויים בחצר הלקוח.